Договір публічної оферти

ДОГОВІР

про надання послуг перекладу, озвучування

 редакція 01.10.2019

1.  ТЕРМІНИ

1.1. Виконавець – суб’єкт господарювання, інформація по якому повідомляється Замовнику при замовленні послуги.

1.2. Договір – цей договір про надання послуг перекладу.

1.3. Переклад – усний або письмовий переклад з/на іноземну мову, переклад відеоконтенту.

1.4. Озвучування – процес запису звукового супроводу відео, здійснюваний окремо від зйомки зображення.

1.5. Замовник – фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, які отримують послуги від Виконавця згідно з цим Договором.

1.6. Сайт – веб-сайт за адресою workogram.com.

1.7. Послуга – переклад або озвучування.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір укладається між Замовником та Виконавцем.

2.2. Відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним договором. Замовляючи у Виконавця послуги і здійснюючи їх оплату або підтвердження пропозиції, Замовник погоджується з умовами Договору. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту оплати або підтвердження пропозиції Замовником послуг Виконавця.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Замовник замовляє, а Виконавець надає послуги з перекладу документації/відеоконтенту, озвучування з та на іноземні мови, в подальшому Послуги, за тематикою, кількістю та якістю відповідно до замовлень Замовника.

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Своєчасно та якісно надати Замовнику послуги з питань, зазначених у п. 3.1. Цього Договору.

4.1.2. Вважати конфіденційними всі дані, документи та іншу інформацію про діяльність Замовника, яка може стати або стане відома Виконавцю при перекладі документації / відеоконтенту Замовника. В жодному разі не розголошувати їх, не передавати ніяких документів та даних третій стороні без попередньої письмової згоди Замовника.

4.1.3. Предоставлять услуги по переводу в формате, согласованном с Заказчиком.

4.2. Замовник зобов’язаний:

4.2.1. Надати Виконавцю документацію/відеоконтент для перекладу, вказати всі необхідні деталі і надати всю необхідну додаткову інформацію (допоміжні матеріали, зокрема: раніше виконані переклади, довідкові матеріали, глосарії, транслітерацію назв згідно з внутрішніми документами і оплатити послугу зі складання глосаріїв та/або пам’яті перекладів), для якісного надання послуг.

4.2.2. Прийняти Послуги та оплатити їх на умовах цього Договору.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, УМОВИ ОПЛАТИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ

5.1. Вартість послуг за цим Договором залежить від замовленої послуги, обсягу, термінів виконання та рівня складності замовлення і визначається відповідно до прайс-листа Виконавця, в який Виконавець може час від часу вносити зміни.

5.2. Вартість послуг повідомляється Виконавцем Замовнику і вважається узгодженою Сторонами з моменту її оплати Замовником або підтвердження замовлення і не підлягає перегляду в подальшому в односторонньому порядку в рамках даного замовлення. Винятком може бути переклад зі східних мов, вартість якого не завжди можна визначити і при неможливості прорахувати кількість слів/символів в документі (наприклад, документ захищений паролем, що не розпізнається програмою і т.д.). У таких випадках, виставляється і оплачується рахунок на попередню суму, а залишок суми Замовник зобов’язаний оплатити після завершення перекладу.

5.3. У разі наявності у Замовника обґрунтованих зауважень до якості наданих послуг, Замовник може направити Виконавцю вичерпний перелік зауважень та / або текст перекладу з виправленнями протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту направлення Виконавцем Замовнику результату наданих послуг (перекладу) по електронній пошті, а повторні зауваження – протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту направлення Виконавцем Замовнику виправленого результату наданих послуг (перекладу) по електронній пошті. Обґрунтовані зауваження до якості послуг усуваються Виконавцем в узгоджений Сторонами термін. Претензії та зауваження Замовника до якості послуги, подані з порушенням термінів, зазначених у цьому пункті Договору, Виконавцем не розглядаються. Послуги за Договором вважаються наданими належним чином після закінчення строків для пред’явлення претензій, зазначених в цьому пункті, в разі якщо Замовник не заявляє Виконавцю обґрунтованих претензій до наданих послуг. Претензії та зауваження щодо якості наданих послуг можуть направлятися Замовником Виконавцю по електронній пошті на адресу info@workogram.com.

5.4. Не вважаються обґрунтованими зауваженнями до якості послуг і не є недоліками якості послуг:

– претензії Замовника щодо обсягу послуг, які не були узгоджені Сторонами при узгодженні замовлення послуг і, які Виконавець не зобов’язаний був виконувати;

– претензії Замовника щодо двозначності тлумачень або перекладу власних назв або назв, топонімів, особливостей застосування термінології та іншого, якщо Замовник не надав Виконавцю до початку надання послуг відповідно до п. 4.2.1 Договору готові глосарії та/або пам’ять перекладів або допоміжні матеріали для підготовки таких глосаріїв та/або пам’яті перекладів, та/або не замовив у Виконавця послугу по їх складанню;

– сстилістичні та синонімічні виправлення, які не змінюють змісту виконаного Виконавцем перекладу;

– правки і зауваження Замовника до виконаного Виконавцем перекладу, які суперечать нормам мов перекладу.

5.5. У разі виникнення між Сторонами спору щодо якості наданих послуг (виконаного перекладу / озвучування) і щодо того, чи є зауваження Замовника до якості послуг обгрунтованими чи ні, і неможливості досягнення Сторонами згоди з цього приводу, доведення факту неякісного надання послуг повинно здійснюватися Замовником шляхом замовлення Замовником за свій рахунок проведення незалежної експертизи у експерта або експертної установи, які мають всі необхідні дозволи та ліцензії, передбачені законодавством України, і надання Виконавцю висновку експерта. Разом з тим до надання зазначеного висновку експертом вартість послуг Виконавця оплачується в передбачені Договором терміни. У разі якщо висновком експертизи буде встановлено факт неякісного надання послуг та обгрунтованості заперечень Замовника, Виконавець зобов’язаний буде компенсувати Замовнику вартість проведення експертизи (за умови надання Замовником документів, що підтверджують факт понесення таких витрат) і грошові кошти, сплачені за такі послуги.

5.6. Про факт замовлення експертизи, зазначеної в п. 5.5. Договору, Замовник зобов’язаний письмово повідомити Виконавця в строки для пред’явлення зауважень до якості послуг, зазначених в п. 5.3. Договору. Експертний висновок має бути надано Замовнику не пізніше ніж протягом 1 (одного) календарного місяця з моменту повідомлення Виконавця про проведення експертизи. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Виконавця про проведення експертизи або ненадання або несвоєчасного надання Виконавцю висновку експертизи, претензії та зауваження Замовника щодо наданих послуг вважаються необгрунтованими, а послуги вважаються наданими належним чином після закінчення вищевказаних строків для відповідного повідомлення Виконавця про проведення експертизи або для надання Виконавцю висновку експертизи.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність на підставі чинного законодавства України.

6.2. За несвоєчасне перерахування грошових коштів Замовник сплачує на користь Виконавця пеню в розмірі 0,1% за кожен день простроченого платежу від суми цього Договору.

6.3. Сплата вищевказаної пені не звільняє Сторони від виконання самих послуг, здійснення оплати та інших договірних зобов’язань.

6.4. Якщо Замовник з будь-якої причини відмовляється від виконання замовленого письмового перекладу/озвучування, він сплачує Виконавцю вартість вже виконаної роботи на день отримання такої відмови від Замовника.

6.5. У разі нанесення Виконавцем шляхом ненадання, несвоєчасного або неякісного надання кожної конкретної послуги, збитків або шкоди Замовнику, Виконавець відшкодовує такі збитки або шкоду в розмірі, що не перевищує вартість послуг.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони домовилися, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, які не залежать від волі Сторін), а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних скорочень, інших дій держав, які створюють перепони для виконання Сторонами своїх зобов’язань, пожеж, інших стихійних лих або сезонних природних явищ, таких як замерзання моря, проток, портів тощо, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на період дії зазначених обставин.

7.2. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути за цим Договором, будуть урегульовуватись, наскільки це можливо, шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо сторони не дійдуть згоди, справа передається для врегулювання в Господарський суд міста Києва.

8.3. Сторони визначають, що всі претензії за цим Договором повинні бути розглянуті протягом трьох робочих днів з дня отримання такої претензії.

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Під час дії цього Договору Сторони будуть керуватися чинним законодавством України та умовами цього Договору.

9.2. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

9.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

9.4. Замовник надає згоду на обробку персональних даних Замовника при здійсненні замовлення послуг Виконавця.

9.5. Виконавець зберігає та обробляє персональні дані Замовника з урахуванням Закону України «Про захист персональних даних», міжнародного законодавства та технічних стандартів захисту.

9.6. Виконавець направляє Замовнику інформацію, документи, результати наданих послуг, які згідно з цим Договором повинні направлятися електронною поштою, на адресу електронної пошти Замовника, з якої Замовник звернувся до Виконавця для замовлення послуг або, яку Замовник окремо повідомив Виконавцю.

9.7. Кореспонденція за цим Договором направляється Сторонами один одному на адреси, зазначені в цьому Договорі. Кореспонденція вважається отриманою в момент її фактичного отримання Стороною. У разі якщо кореспонденція відправлена іншій Стороні на належну адреса, але вона не отримана цією Стороною протягом 10 (десяти) календарних днів з дати відправлення, датою отримання кореспонденції буде вважатися день надходження кореспонденції на поштове відділення Сторони-одержувача або дата відправки по електронній пошті.

9.8. Одиницею розрахунку вартості перекладу за цим Договором є «слово» тексту оригінального документа або «хвилина» вихідного відео. Обсяг визначається за допомогою спеціального програмного забезпечення Виконавця.

9.9. У разі внесення Замовником доповнень або змін до тексту оригіналу дата виконання письмового перекладу/озвучування Виконавцем переноситься на термін, необхідний для виконання зазначених робіт, а внесення змін оплачується Замовником додатково.

10. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

10.1. Сторони зобов’язуються ніколи, чи то під час дії цього Договору або після того, як термін його дії закінчується, не використовувати в інтересах третіх осіб інформацію, яка стала відомою під час виконання даного Договору, і віднесена Сторонами до конфіденційної (тексти перекладів, вартість та умови надання послуг за цим Договором, інформація про Замовника).

10.2. Обидві Сторони погоджуються робити все можливе, щоб вжити всіх необхідних заходів для запобігання розголосу такої конфіденційної інформації службовцями або іншими особами за винятком випадків, коли це дозволено цим Договором.